REACH Monitor ofereix suport en tots els processos d’implantació de REACH a la seva empresa.

ASSESSORAMENT TÈCNIC PERSONALITZAT

Diagnòstic sobre l’afectació de REACH a la seva empresa. Estudi de substàncies, cas a cas.

Estratègia de registre adequada a cada cas (registre conjunt, individual, mixt).

Estratègia d’obtenció de dades. Fem servir els assaigs de laboratori com a darrer recurs: explorem la qualitat de la informació publicada i utilitzem mètodes computacionals validats.

Estratègia d’assaigs. Sovint no és necessari realitzar tota la bateria d’assaigs establerta. Els resultats obtinguts en assaigs clau poden justificar científicament la no execució d’altres, amb l’estalvi consegüent.

Servei de punt d’informació gratuïta permanent
REACH Monitor ofereix la possibilitat de dirigir consultes via e-mail referents a temes concernents a la normativa REACH. El compromís de resposta és d’un termini màxim de 48 hores. Tots els nostres clients poden accedir a aquest servei de forma GRATUÏTA. Aquest servei està dirigit tant a empreses com a associacions empresarials.

Elaboració d’informació preliminar
REACH Monitor estudia cada substància i n’elabora la informació següent:
- Classificació i etiquetatge de productes químics segons el Sistema Globalment Harmonitzat (del castellà, SGA)
- Possibles exempcions (Annexos IV i V) aplicables a la substància
- Possibles restriccions (Annex XVII) aplicables a la substància
- Possible procés d’Autorització
- Requeriments depenent del tonatge
- Requeriments depenent de l’ús
- Possibles exempcions depenent de les propietats físico-químiques
- Cerca d’estudis existents en bases de dades públiques
- Avaluació de la qualitat de les dades
- Tramitació de la sol•licitud de permís per a l’ús de bibliografia a l’organisme pertinent (cartes d’accés)