REACH Monitor ofereix suport en tots els processos d’implantació de REACH a la seva empresa.

REPRESENTACIÓ DAVANT AUTORITATS

REACH Monitor li ofereix la possibilitat d’actuar com a representant de la seva empresa davant l’ECHA (Agència Europea de Substàncies Químiques). Això li assegura la confidencialitat de la seva identitat davant la competència.

El Reglament REACH estableix a l’Article 4 Disposició General el següent:

“Tot fabricant, importador o, en el seu cas, usuari intermedi podrà, mantenint la responsabilitat total pel que fa al compliment de les seves obligacions respecte al Reglament present, nomenar un representant per a tots els procediments inclosos en els articles 11 i 19, en el títol III i en l’article 53 que es refereixin a converses amb altres fabricants, importadors o, en el seu cas, usuaris intermedis. En aquests casos, normalment, l’Agència no revelarà la identitat del fabricant, importador o usuari intermedi que hagi nomenat un representant als altres fabricants, importadors o, en el seu cas, usuaris intermedis.”