REACH Monitor ofereix suport en tots els processos d’implantació de REACH a la seva empresa.

GENERACIÓ DE DADES: MÈTODES ALTERNATIUS

El Reglament REACH estableix la possibilitat de generar les dades necessàries per al registre de substàncies sense necessitat de fer assaigs.
Aquesta possibilitat és una eina clau per a estalviar el cost ingent que suposa la realització dels assaigs esmentats. S’empren les tècniques següents:

- Models (Q)SAR validats.
Són models matemàtics de predicció de propietats o toxicitat de substàncies.

- Agrupament de substàncies en categories.
Substàncies similars poden agrupar-se a la mateixa categoria química per a constituir un grup suficient per a fer extrapolació o read-across.

- Extrapolació de dades (read-across).
Extrapolació de dades entre diferents substàncies que segueixen una mateixa línia de comportament, gràcies a la qual es poden predir les seves propietats físico-químiques, toxicològiques i/o ecotoxicològiques.

L’Agència Europea de Substàncies Químiques (ECHA) els adjudica la mateixa validesa que els assaigs de laboratori.


EXECUCIÓ D’ESTUDIS TOXICOLÒGICS, ECOTOXICOLÒGICS I PROPIETATS FÍSICO-QUÍMIQUES

Gràcies als nostres convenis amb Universitats i Centres de Recerca podem oferir la realització de diferents assaigs, a preus molt competitius. Consulti’ns.